เหรียà¸�เสมา-รุ่นเลื่อนสมณศัà¸�ดิ์-๒๕๕๖-ทรงพระà¸�รุณาโปรดเà¸�ล้าฯ-พระราชทานตั้งสมณศัà¸�ดิ์เป็น-ทผจล.ชพ.วิ.-ในราชทินนาม-€œà¸žà¸£à¸°à¸„รูภาวนาวีรคุณ-วิ - Web wat Thailand