๒๓ส.ค.เรียนเชิญร่วมพิธียกช่อฟ้าเอกและวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อองอาจ - Web wat Thailand