�ารรับเงินของพระ-เทศนาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ-��่ภิ�ษุสามเณร-เรื่องวินัยสงฆ์เ�ี่ยว�ับ�ารรับเงินของพระ-เมื่อ-17-�.ย.-2518 - Web wat Thailand