๒๖ส.ค.๒๕๖๑ร่วมเททองหล่อพระอรหันต์-๘-ทิศ-สวดภาณยั�ษ์ให�่ - Web wat Thailand