เรียนเชิ�พส�นิ�รชาวไทย-ร่วมป�ิบัติธรรม-พิธีถวายพระราช�ุศล-�ด่-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-บรมนาถบพิตร-พิธีเจริ�พระพุทธมนต์-เจริ�จิตภาวนา-ถวายพระพรชัยมงคล-เฉลิมพระเ�ียรติ-�ด่-สมเด็จพระนางเจ้าสิริ�ิติ์-พระบรมราชินีนาถ-ในรัช�าลที่-๙-เนื่องใน - Web wat Thailand