๓�-ตุลาคม-๒๕๖๑-ร่วมพิธีทำบุ�ครบรอบ-๒๖-ปี-วันมรณะภาพพระราชพรหมยาน-วัดท่าซุง-ณ-วัดวีระโชติฯ - Web wat Thailand