๒๖-สิงหาคม-๒๕๖๑-ร่วมพิธีเททองหล่อพระอรหันต์-๘-ทิศ-พิธีสวดภาณยั�ษ์ให�่-อายุวัฒนมงคลพระภาวนาประชานุ�ูล - Web wat Thailand