๒๒-มิ.ย.-๑-�.ค.ขอเชิ�ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหาร-พระเข้าทำวินัย�รรมปริวาส-จำนวน-๑�-วัน-๙-คืน-๑�-ราตรี - Web wat Thailand