๑-๑�-มิ.ย.-๒๕๖๑-ร่วมบุ�ถวายภัตตาหาร-น้ำปานะวัดเขาวง�ับทางมูลนิธิฯ - Web wat Thailand