๑๑-๑๒-มีนาคม-๒๕๖๐-ร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่สะเดาะเคราะห์ปฏิบัติธรรม - Web wat Thailand