๒๒-ธันวาคม-๒๕๕๙-เวลา-๑๔.��-น.-ร่วมทำบุ��ับหลวงพ่อองอาจ-อาภา�โร-ที่วัด�ระทุ่มเสือปลา - Web wat Thailand