ร่วมบุญหล่อ-พระเจ้าตากสินมหาราช-๒๕-ธันวาคม-๒๕๕๙-ณ-วัดวีระโชติฯ-เมือง-ฉะเชิงเทรา - Web wat Thailand