๒๗-๒๘-ตุลาคม-๒๕๕๘-ร่วมพิธีทำวันออกพรรษาและวันตักบาตรเทโวโรหนะ-ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ - Web wat Thailand