๒๖-กันยายน-๒๕๕๘-เวลา-๑๙.๐๐-น.-พิธีเททองหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดร - Web wat Thailand