๒๑ต.ค.๕๗-พระครูภาวนาวีรคุณตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี - Web wat Thailand