๑๕ต.ค.๕๗พระครูภาวนาวีรคุณร่วมทอดกฐินสามัคคี-อ.อุ้มผาง - Web wat Thailand