๑๓ต.ค.๕๗-พระครูภาวนาวีรคุณคณะพุทธบริษัทปิดทองพระประธานวัดไตรมิตร - Web wat Thailand