พระครูภาวนาวีรคุณ-ถวายความดีแด่หลวงพ่อสมเด็จ-๑๐ต.ค.๕๗-ครั้งที่๗ - Web wat Thailand