๑๒ต.ค.๕๗-พระครูภาวนาวีรคุณเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน-วัดวังแรง-นครสวรรค์ - Web wat Thailand