พระครูภาวนาวีรคุณ-ถวายความดีแด่หลวงพ่อสมเด็จ-๑๐ก.ย.๕๗-ครั้งที่๖ - Web wat Thailand