ร่วมสร้างวิหารแก้วพระราชพรหมยาน-วัดวีระโชติ-วันที่-7-8-มิถุนายน-2557 - Web wat Thailand