เรียนเชิ�เป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ��้ว�ลางน้ำพระราชพรหมยานอุปถัมภ์วัดวีระโชติฯ - Web wat Thailand