€ª€Žà¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¹€à¸Šà¸´à¸�ครับ€¬-€ª€Žà¹€à¸ˆà¹‰à¸²à¸ à¸²à¸žà¸­à¸¸à¸›à¸–ัมภ์€¬-เป็นเจ้าภาพวิมานตนเองà¹�ละบัà¸�ชีทองคำ-สร้างวิมานà¹�à¸�้วพร้อมสร้างสมเด็จองค์ปà¸�ม-หน้าตัà¸�-๙-นิ้ว-๑-องค์-มีจำนวน-๓๒-ซุ้มๆ-ละ-๓à¹�à¹�à¹�à¹�-บาท-หรือตามà¸�ำลังศรัทธา - Web wat Thailand